Preguntes Frecuents

Llei de Transparència

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d'àmbit nacional i, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de àmbit autonòmic detallen quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden sol·licitar els ciutadans informació a les administracions i quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats de sector públic, òrgans constitucionals i els seus equivalents autonòmics, així com fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència.

Què és el Portal de Transparència?
És la plataforma que l'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, posa a disposició dels ciutadans, per donar a conèixer aquella informació exigida en la llei, així com per dotar el ciutadà de les eines necessàries perquè accedeixi a tota aquella informació el coneixement sigui rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d'acord amb la normativa esmentada a la primera pregunta, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a l'activitat desenvolupada per EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics al llarg dels cinc blocs que es presenten: "Inici", "Publicitat Activa", "Dret d'Accés", "Preguntes Freqüents" i "Més Informació".

 

Publicitat Activa

Què és la Publicitat Activa?

La publicitat activa és l'obligació que tenen els ens que integren l'Administració local a Catalunya de publicar informació rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. Per a això, tant les entitats públiques com determinades entitats privades, preferentment per mitjans electrònics, a través de les seves seus electròniques, pàgines web o portals propis, elaboraran i mantindran actualitzada un directori de la informació relativa a l'organització, els responsables, les matèries i activitats d'interès, de manera ordenada per facilitar la seva comprensió i accessibilitat.

Per complir aquestes obligacions de publicitat activa, l'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, compta amb aquest Portal de Transparència.

Hi ha alguna restricció a la publicació de la informació?

Per evitar afectar els interessos de tercers o l'interès públic, s'estableixen els límits que es detallen a continuació per protegir informació que no ha de ser pública. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional
 • La defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • La protecció de l'entorn.

Què passa si no trobo informació al Portal?

En cas que l'interessat necessités més informació o més detall, podrà accedir a la pestanya "DRET D'ACCÉS", on mitjançant l'emplenament d'un formulari podrà sol·licitar o reclamar tota aquella informació que no aparegui publicada en aquesta web.

Què passa si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

L'Òrgan de Compliment Normatiu d'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA vetllarà pel compliment amb els requisits que estableix la llei i el seu incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris interns per als responsables d'aquestes infraccions.

 

Dret d'accés a la informació pública

Què és el dret d'accés a la informació pública?

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya reconeix el dret dels ciutadans a sol·licitar i obtenir la informació veraç que obri en poder dels subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació.

Si la informació desitjada no es troba en aquesta web, els ciutadans a través del propi portal podran presentar una sol·licitud a l'òrgan competent per a facilitar aquesta informació.

Per què hi ha protecció de dades personals?

Tant per a aquella informació facilitada en aquest portal com la sol·licitada mitjançant el mateix, EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FUNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA haurà de respectar la normativa vigent sobre Protecció de Dades Personals, de manera que per aquells supòsits en què se sol·liciti informació que contingués dades protegides, l'accés a aquesta per l'interessat només es podrà realitzar si es compta amb el consentiment exprés i per escrit de l' afectat.

Què és l'accés parcial?

En aquells supòsits en què, al sol·licitar informació, hi hagi una part d'aquesta que no pogués ser facilitada per trobar-se sotmesa a alguna dels límits abans esmentats, s'haurà de facilitar la mateixa de manera parcial.

Què pot fer un ciutadà a què se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de el dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions

darrera modificació 04/03/2021 09:08