Què és el Portal de Transparència?

QUÈ ÉS EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA?

Benvinguts a el Portal de Transparència de l'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FUNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA S'hi presenten els continguts i informacions que conformen les obligacions de publicitat activa establertes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d'àmbit nacional i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d'àmbit comunitari, per tal que la ciutadania pugui accedir-hi d'una manera clara i senzilla.

QUÈ ÉS LA PUBLICITAT ACTIVA?

La publicitat activa és l'obligació que té l'Administració de la Generalitat i els ens que integren l'Administració local a Catalunya de publicar informació rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. Per a això, tant les entitats públiques com determinades entitats privades, preferentment per mitjans electrònics, a través de les seves seus electròniques, pàgines web o portals propis, elaboraran i mantindran actualitzada un directori de la informació relativa a l'organització, els responsables, les matèries i activitats d'interès, de manera ordenada per facilitar la seva comprensió i accessibilitat.

Per a complir aquestes obligacions de publicitat activa, l'EMPRESA MIXTA D'SERVEIS FUNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA compta amb aquest Portal de Transparència.

EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Per accedir a la informació que es publica, el Portal de Transparència s'estructura en blocs informatius, que recullen la informació en diferents temàtiques. Aquests blocs són:

"Inici". Es fa una breu presentació del Portal i s'inclou una relació de la informació que es mostra en les diferents àrees.

"Publicitat Activa". S'informa sobre l'organització i estructura de la societat, informació econòmica, comptable i pressupostària, la contractació de serveis, així com la informació estadística de la societat.

"Dret d'Accés". Apartat dedicat a les sol·licituds dels ciutadans per accedir a informació pública del seu interès.

"Preguntes Freqüents". Mitjançant la resposta de preguntes freqüents es busca facilitar el ciutadà la recerca d'informació rellevant en aquest portal.

"Més Informació". Recull el "Bústia de queixes i suggeriments" així com el "Canal Ètic o Canal de Denúncies", a més de l'enllaç a la web corporativa i tarifes de preus actualitzats.

 

QUÈ ÉS EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA?

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya reconeix el dret dels ciutadans a sol·licitar i obtenir la informació veraç que obri en poder dels subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació.

Si la informació que es desitja obtenir no es troba al Portal de transparència, els ciutadans a través de l'propi portal poden presentar una sol·licitud a l'òrgan competent per a facilitar aquesta informació.

En l'apartat del Portal de Transparència dedicat a el dret d'accés a la informació pública, estan disponibles els formularis per a la tramitació d'aquestes sol·licituds, així com una sèrie de preguntes freqüents relatives a l'exercici d'aquest dret.