POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. Introducció: àmbit d'aplicació

EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FUNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA (En endavant, "EMSERFUMT") és l'entitat titular de la pàgina web http://transparencia.tanatoritarragona.cat/ (en endavant, el "Lloc Web" o la "Pàgina Web").

EMSERFUMT és una societat mercantil participada en més d'un cinquanta per cent per l'Ajuntament de Tarragona i té com a activitat principal la gestió i prestació dels serveis fúnebres municipals en la citada localitat.

Atenent a les circumstàncies anteriors, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit normatiu estatal, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit normatiu autonòmic, imposen a EMSERFUMT obligacions de transparència en la seva activitat i de garantir el dret dels ciutadans d'accés a la informació i documents públics relatius a aquesta activitat.

La finalitat d'aquest Lloc Web és precisament garantir, d'una banda, la transparència en l'activitat de EMSERFUMT i, de l'altra, el dret dels ciutadans d'accedir a la informació i documentació pública relativa a aquesta.

A banda d'allò citat anteriorment, a EMSERFUMT tenim un ferm compromís amb la protecció de les dades personals i privacitat dels usuaris o visitants d'aquesta pàgina web. Així, mitjançant la present Política de Privadesa i Protecció de Dades, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem sobre els tractaments de les dades personals que vostè, en la seva condició d'usuari o visitant, ens facilita a l'interactuar amb nosaltres a través del Lloc Web; en concret a l'utilitzar les seccions de "DRET D'ACCÉS" i "MÉS INFORMACIÓ" (apartat "BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS"), ambdues situades a la part superior de la pàgina, i la secció de "Contacte", situada a la part inferior d'aquesta.

També tractem dades personals contingudes en els dispositius d'emmagatzematge que utilitzem a la pàgina web, com ara identificadors d'usuari, nom, correu electrònic o adreça IP (en endavant, "cookies"). Per saber què és una cookie, quins tipus de cookies hi ha, quines cookies utilitzem en el Lloc Web, així com per accedir a el panell que permet configurar-les, acceptar-les o rebutjar-les consulteu la nostra Política de Cookies.

 

2. Categories de dades personals

EMSERFUMT únicament tractarà dades personals de tipus identificatiu, en particular, el seu nom i cognoms, correu electrònic, DNI o NIF i número de telèfon.

 

3. Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les seves dades personals és EMPRESA MIXTA D'SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA amb NIF A43005594. Les seves dades de contacte i les del Delegat de Protecció de Dades es detallen a continuació:

Adreça: CTRA. VELLA DE VALÈNCIA NÚM.2, (43006) TARRAGONA-ESPANYA

Telèfon: 977550020

Delegat de Protecció de Dades:

  • Correu electrònic: DFUNDPO@FUNESPANA.ES
  • Adreça: C / DOCTOR ESQUERDO, NÚM.138, MADRID (28007), MADRID-ESPANYA


 

4. Finalitats per a les que tractem les seves dades personals

A EMSERFUMT tractem les seves dades personals per a diferents finalitats:

- Les dades personals que recaptem de la secció DRET D'ACCÉS del Lloc Web, són tractades amb la finalitat de garantir el seu dret d'accés a la informació i documentació pública relativa a l'activitat d'EMSERFUMT, atenent d'aquesta manera a la sol·licitud que vostè ens hagi remès utilitzant el formulari disponible.

- Les dades personals que recaptem de la secció MÉS INFORMACIÓ, apartat BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS, són tractades amb la finalitat de gestionar i respondre les queixes i suggeriments que vostè ens hagi plantejat a través del formulari posat a la seva disposició.

- Les dades personals que recaptem de la secció Contacte, són tractades amb la finalitat de gestionar i respondre les comunicacions (sol·licituds d'informació, peticions, preguntes, etc.,) que vostè ens hagi fet arribar per mitjà del formulari establert a aquest efecte.

 

5. Bases de legitimació del tractament

Les bases que legitimen el tractament de les seves dades personals varien en funció de les finalitats exposades en el punt 4.

- Garantir el dret d'accés a la informació i documentació públiques relatives a l'activitat d'EMSERFUMT: la base de legitimació és el compliment de les obligacions legals derivades de les lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre.

- Gestió i resposta de les seves queixes i suggeriments plantejades a través del formulari posat a la seva disposició en l'apartat BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS de la secció MÉS INFORMACIÓ: la base de legitimació és el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

- Gestió i resposta de les comunicacions que vostè ens hagi fet arribar per mitjà del formulari establert a la secció Contacte: la base de legitimació és el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

 

6. Temps de conservació de les seves dades personals

EMSERFUMT conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat durant el termini determinat en base als següents criteris:

(I) Obligació legal de conservació de les dades.

(Ii) Temps necessari per a la gestió, atenció i resposta de les seves sol·licituds, queixes i suggeriments i comunicacions.

(Iii) Atenció de qualsevol responsabilitats derivades de la gestió i resposta de les seves sol·licituds, queixes i suggeriments i comunicacions.

(Iv) Sol·licitud per part seva de supressió de les seves dades personals en els supòsits en què sigui procedent.

Un cop haguem atès les seves sol·licituds, queixes i suggeriments i comunicacions, les seves dades personals seran degudament bloquejades.

 

7. Destinataris de les seves dades personals

Únicament comunicarem les seves dades personals a Administracions públiques i a tercers, ja siguin persones físiques o jurídiques, que ens prestin serveis o col·laborin amb nosaltres, sempre en relació amb el Lloc Web i la seva finalitat reflectida en el punt 1 d'aquesta política.

 

8. Els seus drets en matèria de protecció de dades

En els termes i en l'abast que estableix la normativa vigent, vostè té dret a:

- Confirmar si a EMSERFUMT estem tractant dades personals que li concerneixin o no, a accedir-hi i a la informació relacionada amb el seu tractament.

- Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

- Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides, en aquest cas EMSERFUMT deixarà de tractar les dades excepte per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, llevat de la seva conservació i utilització per a l'exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió Europea o d'un determinat Estat membre.

- Oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas, EMSERFUMT deixarà de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.

- Rebre en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat a EMSERFUMT, o sol·licitar a EMSERFUMT que els transmeti directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.

- Retirar el consentiment atorgat en el seu cas per a cadascuna de les finalitats incloses en el punt 4 d'aquesta política "Finalitats per a les que tractem les seves dades personals", sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada .

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i dirigida a l'adreça postal de EMSERFUMT, o de comunicació escrita i dirigida al correu electrònic Dfundpo@funespana.es, adjuntant en ambdós casos fotocòpia de l'DNI o qualsevol altre document vàlid acreditatiu d'identitat.

Vostè pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no ha obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets, presencialment o mitjançant la pàgina web habilitada a aquest efecte (https://sedeagpd.gob.es / seu-electronica-web /).

 

9. Altres qüestions sobre el tractament de les seves dades personals

EMSERFUMT no realitzarà transferències internacionals de les seves dades ni prendrà decisions automatitzades sobre ells.

No està obligat en cap cas a facilitar-nos les seves dades personals. No obstant, si no ens les facilita no podrem gestionar, ni atendre ni respondre a les seves sol·licituds, queixes i suggeriments i comunicacions.

darrera modificació 04/03/2021 10:09