Accés a la informació pública

Per a la presentació d’aquesta sol·licitud, s’ha de complimentar el següent formulari.

Un cop rebuda la seva sol·licitud, el Tanatori de Tarragona contestarà dins del termini legal establert, de conformitat amb l’article 20.1 de la Llei de la Transparència.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i lliure circulació, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i / o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable de l'arxiu és l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, SA), qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, SA) es compromet a no cedir-los a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podrà exercir els drets que reconeix la legislació en compliment del que estipula la nostra Política de Protecció de Dades.