Retribució anual de màxims responsables

La retribució en concepte de sous i salaris a l'Alta Direcció (Gerència) ha estat de 63.000 euros.