Membres del consell d’administració i dietes per assistència

Els consellers perceben unes dietes per assistència a les reunions, la quantia total va ser de 6.240,18 euros el març de 2018.