Membres del consell d’administració i dietes per assistència

Els consellers perceben unes dietes per assistència a les reunions, la quantia total va ser de 16.563,54 euros el juny de 2018.