Membres del consell d’administració i dietes per assistència

Els consellers perceben unes dietes per assistència a les reunions, la quantia total va ser de 55.391,55 euros el desembre de 2018.