Informació econòmico-financera

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució i liquidació, així com de les subvencions, convenis i subcontractacions realitzades. En aquest apartat s'inclou informació sobre les declaracions de bens i l'activitat dels càrrecs públics i les ressolucions de compatibilitat.